“Z” Frank Apachi + Chi

SessionDatesGradesFeeCanteen
ZFA Session 2 + Chi Session 1A6/21-8/144-7$7,435$120
ZFA 5 Weeks + Chi Session 1B6/21-8/144-7$7,165$120
ZFA Session 1 + Chi Session 26/22-8/144-7$7,435$120
ZFA 6 Weeks + Chi Mini Session 16/22-8/143-7$6,870$120
ZFA 6 Weeks + Chi Mini Session 26/22-8/143-7$6,870$120
ZFA 6 Weeks + Chi Take 26/21-8/144-7$6,870$120

Register

 

Elaine Frank Apachi + Chi

SessionDatesGradesFeeCanteen
EFA Session 2 + Chi Session 1A6/21-8/144-7$6,395$120
EFA 5 Weeks + Chi Session 1B6/21-8/144-7$5,865$120
EFA Session 1 + Chi Session 26/22-8/144-7$6,395$120
EFA 6 Weeks + Chi Mini Session 16/22-8/143-7$5,230$75
EFA 6 Weeks + Chi Mini Session 26/22-8/143-7$5,230$75
EFA 6 Weeks + Chi Take 26/21-8/143-7$5,230$75

SessionDatesGradesFeeCanteen
STEM/Performing Arts 4 Weeks + EFA 2 Weeks + Chi Mini Session 16/22-8/143-7$5,320$75
STEM/Performing Arts 4 Weeks + EFA 2 Weeks + Chi Mini Session 26/22-8/143-7$5,320$75
STEM/Performing Arts 2 Weeks + EFA 4 Weeks + Chi Mini Session 16/22-8/143-7$5,330$75
STEM/Performing Arts 2 Weeks + EFA 4 Weeks + Chi Mini Session 26/22-8/143-7$5,330$75
STEM/Performing Arts 2 Weeks + EFA 2 Weeks + Chi Session 1A6/21-8/144-7$6,385$120
STEM/Performing Arts 2 Weeks + EFA 2 Weeks + Chi Session 26/22-8/144-7$6,385$120

Register

 

Apachi Northside + Chi

SessionDatesGradesFeeCanteen
Northside Session 2 + Chi Session 1A6/21-8/144-7$6,655$120
Northside 5 Weeks + Chi Mini Session 16/29-8/143-7$5,130$75
Northside 5 Weeks + Chi Mini Session 26/29-8/143-7$5,130$75
Northside 6 Weeks + Chi Take 26/21-8/144-7$5,730$75
Northside 5 Weeks + Chi Session 1B6/21-8/144-7$6,190$75
Northside Session 1 + Chi Session 26/29-8/144-7$6,055$120
Northside Eco Apachi + Chi Session 26/29-8/144-7$6,055$120

Register

 

Apachi Old Town + Chi

SessionDatesGradesFeeCanteen
Old Town Session 2 + Chi Session 1A6/21-8/144-7$6,655$120
Old Town 5 Weeks + Chi Mini Session 16/29-8/143-7$5,130$75
Old Town 5 Weeks + Chi Mini Session 26/29-8/143-7$5,130$75
Old Town 6 Weeks + Chi Take 26/21-8/144-7$5,730$75
Old Town 5 Weeks + Chi Session 1B6/21-8/144-7$6,190$75
Old Town Session 1 + Chi Session 26/29-8/144-7$6,055$120

Register

 

Apachi Evanston + Chi

SessionDatesGradesFeeCanteen
Evanston Session 2 + Chi Session 1A6/15-8/74-7$5,655$120
Evanston 5 Weeks + Chi Session 1B6/15-8/74-7$4,940$120
Evanston 5 Weeks + Chi Session 26/15-8/144-7$5,955$120
Evanston 6 Weeks + Chi Mini Session 16/15-8/73-7$4,200$75
Evanston 6 Weeks + Chi Mini Session 26/15-8/73-7$4,200$75
Evanston 6 Weeks + Chi Take 26/15-8/74-7$4,200$75

Register

 

Apachi Hyde Park+ Chi

SessionDatesGradesFeeCanteen
Hyde Park Session 2 + Chi Session 1A6/21-8/144-7$5,855$120
Hyde Park 5 Weeks + Chi Mini Session 16/29-8/143-7$4,130$75
Hyde Park 5 Weeks + Chi Mini Session 26/29-8/143-7$4,130$75
Hyde Park 6 Weeks + Chi Take 26/21-8/144-7$4,530$75
Hyde Park 5 Weeks + Chi Session 1B6/21-8/144-7$5,190$75
Hyde Park Session 1 + Chi Session 26/29-8/144-7$5,455$120

Register